Η Κλινική Ημέρας λειτουργεί στα πλαίσια της Μονάδας Πολλαπλής Σκλήρυνσης (ΜΠΣ) εντος της Β’ Νευρολογικής Κλινικής. Παρέχει ιδιωτικότητα στους ασθενείς, ελάττωση του χρόνου ημερήσιας φροντίδας και ασφελέστερη νοσηλεία έναντι του κινδύνου ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Βρίσκεται σε άμεση χωροταξική συσχέτιση με το νοσηλευτικό σταθμό και διαθέτει σύστημα συνεχούς παρακολούθησης και καταγραφής ζωτικών λειτουργιών. Η Κλινική Ημέρας εξυπηρετεί τις ανάγκες ασθενών που βρίσκονται υπό κλινική παρακολούθηση στα πλαίσια της ΜΠΣ και οι οποίοι προσέρχονται προγραμματισμένα προς κλινική εκτίμηση και λήψη φαρμακευτικής αγωγής που πραγματοποιείται ενδονοσοκομειακά.