Τεριφλουνομίδη, Φουμαρικός Διμεθυλεστέρας και Τροποποιητές S1-P (fingolimod, siponimod)

Τεριφλουνομίδη και COVID-19 H αγωγή με τεριφλουνομίδη μπορεί να προκαλέσει λεμφοπενία (12 %) και ουδετεροπενία (16%) [1]. Καθώς εμπλέκεται στον πολλαπλασιασμό των αντιδρασ...

Natalizumab και COVID-19

Το natalizumab (ΝΤΖ) είναι ένας εκλεκτικός αναστολέας των μορίων – προσκόλλησης και δεσμεύεται στην α4‑υπομονάδα των ανθρώπινων ιντεγκρινών, η οποία εκφράζεται δυναμι...

Cladribine και COVID-19

Η κλαδριβίνη είναι ένα νουκλεοσιδικό ανάλογο της δεοξυαδενοσίνης, που αναστέλλει επιλεκτικά τη σύνθεση DNA, κυρίως σε κυκλοφορούντα Τ κύτταρα και Β λεμφοκύτταρα. ...

Anti-CD20 και COVID-19

Οι ant-CD20 θεραπείες περιλαμβάνουν μονοκλωνικά αντισώματα που στοχεύουν εκλεκτικά τα Β κύτταρα που εκφράζουν το CD20 αντιγόνο. Το CD20 είναι ένα κυτταρικό επιφανειακό ...

Alemtuzumab και COVID-19

Το alemtuzumab είναι ένα ανασυνδυασμένο ανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα που παράγεται από DNA και στρέφεται κατά της γλυκοπρωτεΐνης CD52 της κυτταρικής επιφάνειας ...
κορονοιος και πολλαπλη σκληρυνση

COVID-19 και Πολλαπλή Σκλήρυνση – εμπειρίες από Κέντρα Πολλαπλής Σκλήρυνσης

H πολλαπλή σκλήρυνση αποτελεί την κύρια αιτία προοδευτικά εξελισσόμενης νευρολογικής αναπηρίας σε νέους ασθενείς [1]. Έως και 70% των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση ...